افراد آنلاین: 21 نفر
حاضرین آقا: 7 نفر
حاضرین خانم: 14 نفر
اعضاء حاضر: 21 نفر
تعداد مدیران: 1 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 2 نفر
تعداد شکلک ها: 814 عدد